Blog motoryzacyjny

Najnowsze wpisy

Ciekawostki / 04/01/2016

40 miliardów wyrzucone w błoto?


Wybór mam taki - albo sprzedam mieszkanie i będę mieszkał w Volvo, albo… nie będę jeździł Volvo.


Ciekawostki / 04/01/2016

Kilka ciekawostek o Touranie


Jeśli będziemy kontynuować cofanie, auto zostanie automatycznie zatrzymane. To bardzo przydatna i podnosząca bezpieczeństwo funkcja.


Ciekawostki / 04/01/2016

Dlaczego olej (nie) ciemnieje?


W jego aucie nawet kilka tysięcy po wymianie, olej nadal jest jasny. Jak to możliwe?


Ciekawostki / 08/10/2015

4 przeszkody przed Audi Quattro


Pierwsze Quattro zaprezentowano… 35 lat temu. Jak wygląda dzisiaj?

Ciekawostki / 25/09/2015

140KM z litra!


Nerwowe ruchy kierownicą nie wytrącają małego auta z równowagi. I to jest w nim bardzo fajne. Klei jak dzikie.


Ciekawostki / 25/08/2015

Jeśli Golf… to który?


Na pewno Golfem Rką można bardziej poszaleć… Alltrackiem można poszaleć na szutrach. Wybór jest tu okrutnie ciężki.


Ciekawostki / 01/08/2015

Ile Škody jest w rajdowej Škodzie?


Jeden z widzów za mną mówi: O! Patrz! Škoda! Drugi ze znawstwem odpowiada: Eeeee tam. Ile tam Škody w tej Škodzie.


Ciekawostki / 25/07/2015

SUPERszybkie i HIPERdrogie


Patrzę na auto, które spuszcza łomot na torze prawie 1000-konnym hiperhybrydom, takim jak McLaren P1, LaFerrari czy Porsche 918 Spyder.

Ciekawostki / 02/06/2015

Damian w laboratorium Castrol


Gdzie i w jaki sposób badany jest olej silnikowy?


Ciekawostki / 30/04/2015

Co w warsztacie tak naprawdę się liczy?


Tym razem Damian oddał swój samochód w kobiece ręce. ;)


Ciekawostki / 27/04/2015

Test białej rękawiczki


Zało­ży­łem białe ręka­wiczki, przy­ją­łem postawę zasad­ni­czą i… zamie­ni­łem się w sier­żanta musz­try.


Ciekawostki / 20/03/2015

Elektronika w aucie


Czy­ta­jąc komen­ta­rze pod wpi­sami Castrol na Face­bo­oku widzę, że nie maleje grupa pasjo­na­tów moto­ry­za­cji, która z tęsk­notą wzdy­cha za sta­rymi, podobno pan­cer­nymi, kon­struk­cjami. Sil­nik ma być wol­nos­sący, skrzy­nia manu­alna i zero elektroniki.

Ciekawostki / 15/03/2015

Waga ciężka


Kto z was pamięta film Mistrz Kie­row­nicy Ucieka lub Kon­wój? Ja pamię­tam bar­dzo dobrze, a że wycho­wy­wa­łem się w cza­sach, w któ­rych awa­rie wodo­cią­gów były codzien­nym zja­wi­skiem


Ciekawostki / 08/03/2015

Ford i jego Ecoboost


Było piękne, sło­neczne popo­łu­dnie. Char­les Wake­field ode­brał wia­do­mość: Ford ma pro­blemy z ole­jami sil­ni­ko­wymi do modelu T.


Ciekawostki / 20/02/2015

Cofanie szafy


Wbrew pozo­rom nie cho­dzi o prze­sta­wia­nie mebli, ale o pro­ce­der sze­roko sto­so­wany w obro­cie uży­wa­nymi autami.


Ciekawostki / 02/02/2015

Przebieg straszny jak go malują?


Co tak naprawdę zużywa się w sil­niku? Po jakim prze­biegu należy zmie­nić rodzaj oleju? Co to zna­czy duży prze­bieg? Czy to nie są legendy?

Ciekawostki / 30/05/2014

Olej z tytanem. Co to tak właściwie znaczy?


Kto z was wie, co to jest meta­lo­or­ga­niczny poli­mer tytanu? Ja nie wie­dzia­łem.


Ciekawostki / 27/04/2014

Moja wizyta w CERN


Dla każ­dej marki wpro­wa­dze­nie nowego pro­duktu to bar­dzo ważna chwila, poprze­dzona wie­lo­let­nimi bada­niami i milio­nami wyda­nymi na opra­co­wa­nie czę­sto prze­ło­mo­wych tech­no­lo­gii. Taka pre­miera powinna się odby­wać w wyjąt­ko­wych miej­scach. Zapra­szam więc do CERN!


Ciekawostki / 06/04/2014

Cywilne i rajdowe układy hamulcowe


Który układ mecha­niczny w aucie jest według Was naj­waż­niej­szym, jeśli cho­dzi o moż­li­wość kon­tro­lo­wa­nej jazdy? Sil­nik? Prze­nie­sie­nie napędu? Zawie­sze­nie?


Zobacz artykuły związane z produktami Castrol