Blog motoryzacyjny

Najnowsze wpisy

Porady / 22/01/2016

Co może pójść nie tak na mrozie?


Akumulator, silnik, skrzynia biegów, uszczelki… O co jeszcze warto zadbać zimą?


Porady / 07/01/2016

Mycie samochodu zimą


Błoto, sól, śnieg. Czy w zimie nie ma szans na umycie auta? Jak to zrobić, żeby nie zamarzły zamki, uszczelki? Czego nie robić w trosce o nasz samochód?


Porady / 04/11/2015

Więcej oktanów, więcej mocy?


"Mój wujek jeździ tylko na 98 i na dodatek mniej mu pali".


Motocykle i skutery / 04/11/2015

Olej motocyklowy w samochodzie?


Czy można wymiennie stosować oleje motocyklowe i samochodowe?

Porady / 11/09/2015

Dlaczego padło turbo?


Samo stwierdzenie, że zatarł się wałek, to za mało. Trzeba sprawdzić z jakiego powodu się zatarł.


Porady / 03/09/2015

Czy stosowanie płukanek ma sens?


Silnik nierówno pracuje? Wlej płukankę. Nie rozwija pełnej mocy? Wlej płukankę. Czy płukanka czyni cuda?


Porady / 09/08/2015

#becool czyli płyny chłodzące


Wiecie, co ile powinno się wymieniać płyn chłodzący, żeby spełniał swoją funkcję, a zimą nie zamarzł?

Ciekawostki / 27/04/2015

Test białej rękawiczki


Zało­ży­łem białe ręka­wiczki, przy­ją­łem postawę zasad­ni­czą i… zamie­ni­łem się w sier­żanta musz­try.


Motorsport / 20/04/2015

Jak zostać kierowcą sportowym?


To pyta­nie zadaje sobie wielu młod­szych sta­żem kie­row­ców, któ­rych eks­cy­tuje spor­towa jazda. Nie­stety naj­czę­ściej swoje marze­nia reali­zują na uli­cach, czym spro­wa­dzają na sie­bie i innych użyt­kow­ni­ków dróg spore niebezpieczeństwo.


Porady / 13/04/2015

Dlaczego kierowcy na wiosnę płaczą?


Bo ich samo­chody po zimie nie wyglą­dają najlepiej.


Porady / 30/03/2015

7 grzechów głównych posiadaczy aut


Jed­nym z goręt­szych tema­tów, jeśli cho­dzi o dys­ku­sje moto­ry­za­cyjne, jest temat awa­ryj­no­ści i jako­ści nowo­cze­snych aut. Naj­gło­śniej krzy­czą ci, któ­rzy uwa­żają, że obec­nie pro­du­ko­wane auta są jed­no­ra­zowe i nie są w sta­nie poko­nać dystansu więk­szego niż 100000km.

Porady / 15/02/2015

Jak kupić auto używane?


Ten tekst miał wyglą­dać zupeł­nie ina­czej, ale zadzwo­nił do mnie zna­jomy, mówiąc że chce kupić auto uży­wane, dla­tego na przy­kła­dzie kon­kret­nego samo­chodu pokażę Wam, na co zwró­cić uwagę.


Porady / 30/01/2015

Jak ogrzać samochód?


Par­ku­je­cie pod chmurką? Zda­rza wam się zazdro­śnie spoj­rzeć ma auta, które w zimie nie mają na sobie grama śniegu, a ich kie­rowcy pro­wa­dzą je bez kur­tek? Myśli­cie, że par­kują w garażu? Może tak… a może mają zamon­to­wane nie­za­leżne ogrzewanie.


Porady / 16/01/2015

Jak zadbać o akumulator zimą?


Jak działa aku­mu­la­tor? Jak uła­twić mu życie? Jak spraw­dzić czy jesz­cze nadaje się do dal­szej eks­plo­ata­cji? Jak wykryć z jakiego powodu aku­mu­la­tor roz­ła­do­wuje się? Co wpływa na skró­ce­nie jego życia?


Porady / 12/01/2015

Porozmawiajmy o ciuchach


Zima to przede wszyst­kim utrud­nie­nia na dro­dze zwią­zane z opa­dami śniegu i zale­ga­ją­cym lodem. W kwe­stii bez­pie­czeń­stwa nie powin­ni­śmy jed­nak zapo­mi­nać o odpo­wied­nim ubiorze.

Porady / 12/12/2014

Co zabija Twój silnik?


Oczy­wi­ście nic nie prze­kona zwo­len­ni­ków teo­rii spi­sko­wych. Ja mam swoją teo­rię.


Porady / 04/12/2014

Jaki powinien być poziom oleju?


W nowo­cze­snych sil­ni­kach pil­no­wa­nie poziomu oleju jest nie­zwy­kle ważne. Down­si­zing powo­duje zwięk­szone obcią­że­nia przy mniej­szych sil­ni­kach. Każde kro­pla oleju jest bar­dzo ważna.


Porady / 01/12/2014

Najwyższy czas na zmiany.


Czy już zmie­ni­łeś opony na zimowe?


Porady / 21/11/2014

Start-stop. A co na to silnik?


Eko­lo­gia jawi się nam, użyt­kow­ni­kom aut, jako prze­kleń­stwo.

Porady / 14/11/2014

Nagar z majonezem?


Idzie zima, a co za tym idzie, nasze sil­niki będą dosta­wały w kość. Jak im pomóc?


Porady / 24/10/2014

A co Ty wiesz o turbo?


To, co jesz­cze kilka lat temu było domeną super aut, staje się codzien­no­ścią.


Porady / 17/10/2014

Czy hamowanie silnikiem ma sens?


Hamo­wa­nie czym? No wła­śnie. Z tego co pamię­tam, to na kur­sie przed egza­mi­nem na prawo jazdy uczono mnie, żeby do skrzy­żo­wa­nia dojeż­dżać na biegu bez­po­śred­nim.


Porady / 10/10/2014

100 000, a może więcej?


Czy ktoś z was czuje nie­po­kój zwią­zany z prze­bie­giem rzędu 100 000 km?

Porady / 19/09/2014

Co to jest lepkość oleju silnikowego?


W dys­ku­sjach o ole­jach, pro­wa­dzo­nych przez fanów moto­ry­za­cji poja­wia się wiele defi­ni­cji, twier­dzeń i nazw, które nie zawsze są uży­wane w odpo­wied­nim kon­tek­ście.


Porady / 02/09/2014

Co jest ważniejsze? Moc czy moment?


Czy waż­niej­szy jest moment czy moc.


Porady / 04/08/2014

ABS w aucie


ABS jest naj­star­szym elek­tro­nicz­nym ukła­dem wspo­ma­ga­ją­cym kie­rowcę w jego walce z prze­ciw­no­ściami losu na dro­dze.


Porady / 03/08/2014

Po co wymieniać olej?


Zacznijmy od tego, po co nam olej w sil­niku?

Porady / 29/07/2014

Zasady oszczędnej jazdy


Czy wie­cie ile można zaosz­czę­dzić rocz­nie jeśli Wasze auto zacznie spa­lać o jeden litr paliwa mniej na każde 100km?


Porady / 23/07/2014

Autostrada tylko spokojnie!


Wbrew ogól­nej opi­nii panu­ją­cej w naszym kraju, dróg przy­bywa i to nie mało.


Porady / 16/07/2014

Dlaczego silnik bierze olej?


Sil­nik bie­rze olej? Zuży­cie oleju to temat spę­dza­jący sen z powiek wielu użyt­kow­ni­kom aut.


Porady / 14/07/2014

Klimatyzacja w czasie upałów


Klimatyzacja - najlepszy pomysł na upały

Porady / 19/05/2014

Porządki w samochodzie


Cie­pło, sło­necz­nie, wio­sen­nie. Dla każ­dego, kto dba o swoje auto, to dosko­nała pora na wysprzą­ta­nie auta po zimo­wej zawie­ru­sze.


Porady / 25/04/2014

Filtry w samochodzie


Ile razy zda­rzyło się Wam, że auto dymiło i nie jechało lub paro­wały szyby w kabi­nie?


Zobacz artykuły związane z produktami Castrol