Blog motoryzacyjny

Który układ mecha­niczny w aucie jest według Was naj­waż­niej­szym, jeśli cho­dzi o moż­li­wość kon­tro­lo­wa­nej jazdy? Sil­nik? Prze­nie­sie­nie napędu? Zawie­sze­nie? Otóż nie. Naj­waż­niej­sze są hamulce. Bez nich żaden pojazd nie jest w sta­nie bez­piecz­nie się poruszać.

Układ hamul­cowy pozwala nie tylko bez­piecz­nie kon­tro­lo­wać pręd­kość, ale też sta­bi­li­zuje nowo­cze­sne auta. Kon­trola trak­cji czy układ zapo­bie­ga­jący pośli­zgowi pod­czas przy­śpie­sza­nia nie byłyby w sta­nie dzia­łać bez hamulców.

Zobacz­cie film, w któ­rym odwie­dzi­łem warsz­tat Maćka Olek­so­wi­cza, w któ­rym on sam opo­wie­dział o tym, jak jest zbu­do­wany układ hamul­cowy raj­dówki, jakie tem­pe­ra­tury osiąga i ile kosz­tują jego ele­menty. Grze­gorz Sta­szew­ski, kie­rowca i kon­struk­tor naj­szyb­szego samo­chodu w Pol­sce, opo­wie o wyha­mo­wy­wa­niu z 300km/h i wyko­rzy­sta­niu spadochronu

CYWILNE I RAJDOWE UKŁADY HAMULCOWE

Poka­zuję też hamulce auta seryj­nego. Co się zużywa? Co się psuje? Co należy regu­lar­nie wymie­niać?Zapra­szam na film ;)

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Komentarze

Zobacz artykuły związane z produktami Castrol