Blog motoryzacyjny

Było piękne, sło­neczne popo­łu­dnie. Char­les Wake­field ode­brał wia­do­mość: Ford ma pro­blemy z ole­jami sil­ni­ko­wymi do modelu T.
Char­les zamy­ślił się i stwo­rzył w gło­wie plan. Plan pro­duk­cji oleju sil­ni­ko­wego dosto­so­wa­nego do wyma­gań pro­du­centa auta. Tak zaczęła się współ­praca dwóch marek, która trwa od 1914 roku do dzi­siaj. Zakres współ­pracy posze­rzył się. Obec­nie przy­jął formę co-engineeringu.

02

Przód nawiązuje do Astona Martina, ale Fiesta nie tylko wyglądem zdobywa serca kierowców.

Przód nawiązuje do Astona Martina, ale Fiesta nie tylko wyglądem zdobywa serca kierowców.

Chcia­łem prze­te­sto­wać, jak wygląda takie współ­dzia­ła­nie w rze­czy­wi­sto­ści. Wybór padł na Forda Fie­stę 1.0 Eco­Bo­ost. Litr pojem­no­ści i 100 lub 120 koni mecha­nicz­nych. Wielu z was powie, że to wysi­lona jed­nostka, ale to nie do końca tak. 100KM z litra to żaden wyczyn, bo już od lat jest to stan­dard w moto­cy­klach. Oczy­wi­ście moto­cy­kle nie mają tur­bo­sprę­żarki i kręcą się dużo wyżej. A jak utur­biony litr spraw­dza się w samochodzie?
Silnik Ecoboost w wersji „wieczorowej”

Silnik Ecoboost w wersji „wieczorowej”

Dla­czego w ogóle Fie­sta? Jest ona w ści­słej czo­łówce  naj­chęt­niej kupo­wa­nych samo­cho­dów w Euro­pie. Napę­dza ją, wie­lo­krot­nie nagra­dzany, sil­nik Eco­bo­ost. Czy można zna­leźć lep­szy przy­kład nowo­cze­snego pro­jek­to­wa­nia, połą­czo­nego z ideą down­si­zingu? To wszystko spo­wo­do­wało, że nie mogłem sobie odmó­wić prze­jażdżki tym autem. 

Zają­łem miej­sce za kie­row­nicą i uru­cho­mi­łem sil­nik. Wbi­łem jedynkę i w drogę. Pierw­sze wra­że­nie jest naj­waż­niej­sze. Jest wygod­nie, widocz­ność jest dobra, a obsługa intu­icyjna. Jedyne co może nie­po­koić nie­któ­rych kie­row­ców to dźwięk sil­nika. Nie jest on natar­czywy, ale spe­cy­ficzny. W końcu to tylko trzy cylin­dry.   

Wnętrze jest bardzo przyjemne i wygodne, nawet dla wyższych kierowców.

Wnętrze jest bardzo przyjemne i wygodne, nawet dla wyższych kierowców.

Co bar­dzo ważne, udało mi się zająć za kie­row­nicą poprawną i wygodną pozy­cję. Przy moim wzro­ście nie jest to takie oczy­wi­ste w małych autach. Sil­nik jesz­cze się roz­grze­wał, a ja podą­ża­łem do obwod­nicy. Chcia­łem mieć chwilę spo­koju na kon­tem­plo­wa­nie wnę­trza i wczu­cie się w pro­wa­dze­nie Fie­sty.Na obwod­nicy sil­nik szybko osią­gnął opty­malną tem­pe­ra­turę i mogłem spraw­dzić jak oddaje moc. Nie powiem, żebym był w pierw­szej chwili zasko­czony. Spo­dzie­wa­łem się, że sil­nik, który zdo­był tyle nagród, będzie bar­dziej dyna­miczny z dołu. Przy­po­mnia­łem sobie jed­nak, że do dys­po­zy­cji mam litr pojem­no­ści, który mimo doła­do­wa­nia, nie jest w sta­nie wyge­ne­ro­wać dużo momentu obro­to­wego na niskich obro­tach. Po kilku pró­bach roz­pę­dza­nia, dosze­dłem do wnio­sku, że jed­nak jest faj­nie, zwłasz­cza, że kom­pu­ter infor­mo­wał mnie o niskim spa­la­niu. Przy­znaję rów­nież, że po wkrę­ce­niu go na obroty, stał się zadziorny. Pod­su­mo­wu­jąc — sil­nik Eco­bo­ost jest cichy, pra­cuje z mini­mal­nymi wibra­cjami, szybko się nagrzewa, mało pali. Zalany, spe­cjal­nie dla niego przy­go­to­wa­nym ole­jem Ford Castrol Magna­tec Pro­fes­sio­nal E 5W-20, zacho­wuje się bar­dzo kulturalnie.

Pomimo niewielkiej pojemności, silnik doskonale radzi sobie z Fiestą. Co ciekawe, mimo braku osłony akustycznej w kabinie jest cicho.

Pomimo niewielkiej pojemności, silnik doskonale radzi sobie z Fiestą. Co ciekawe, mimo braku osłony akustycznej w kabinie jest cicho.

W takim nie­wiel­kim samo­cho­dzie jak Fie­sta, taki sil­nik jest chyba naj­lep­szym roz­wią­za­niem. Chcesz doci­snąć? Nie ma sprawy, sil­nik tylko na to czeka, a zawie­sze­nie i hamulce nie roz­cza­rują. Jest prze­wi­dy­wal­nie, neu­tral­nie i kom­for­towo. Im dłu­żej bawi­łem się Fie­stą, tym bar­dziej rozu­mia­łem, dla­czego jest tak chęt­nie kupo­wana. To bar­dzo wszech­stronne auto, pozwa­la­jące zarówno jeź­dzić oszczęd­nie i dyna­micz­nie, jeśli zaj­dzie taka potrzeba. Poza tym,  stoi za nią 100 lat współ­pracy Forda i Castrola, nie tylko w kwe­stii budowy sil­ni­ków, ale i w motorsporcie.

Ford Fiesta RS WRC.

Ford Fiesta RS WRC.

Warto pod­kre­ślić, że ta współ­praca to nie tylko pierw­szy na świe­cie olej sil­ni­kowy reko­men­do­wany do kon­kret­nego sil­nika, ale ogromna liczba suk­ce­sów spor­to­wych. Walka o naj­wyż­sze miej­sca na pudle zaczęła się w latach 50-tych dwu­dzie­stego wieku. W 1964 roku Jim Clark, został wyści­go­wym mistrzem Wiel­kiej Brytanii.

Bjoern Waldegard i kultowy Escort RS1800

Bjoern Waldegard i kultowy Escort RS1800

Bjo­ern Wal­de­gard, genialny szwedzki kie­rowca, jadąc For­dem Escor­tem RS 1800 zdo­był tytuł mistrza świata w 1979 roku. W latach 2006, 2007 fabryczny zespół Ford World Rally Team wspie­rany przez Castrola, zdo­był kolejne tytuły mistrzow­skie. Obec­nie, po wyco­fa­niu się teamu fabrycz­nego Forda z mistrzostw świata, schedę prze­jęła firma Mal­colma Wil­sona M-Sport. Przy­go­to­wuje ona nie tylko Fordy. W halach M-Sport można też spo­tkać, mię­dzy innymi, Ben­tleye przy­go­to­wy­wane do wyści­gów. Z usług M-Sport korzy­sta mię­dzy innymi pol­ski kie­rowca raj­dowy, Maciej Olek­so­wicz, któ­rego wspiera Castrol Pol­ska. Cywilni kie­rowcy mogą w pełni sko­rzy­stać ze spor­to­wego doświad­cze­nia marki Ford, kupu­jąc Fie­stę lub Focusa ST lub RS.

Ciekawe jak wyglądała instrukcja obsługi Forda T w 1914 roku?

Ciekawe jak wyglądała instrukcja obsługi Forda T w 1914 roku?

Jak dalej będzie się roz­wi­jała współ­praca dwóch gigan­tów? Sły­chać głosy, że znowu wró­cimy do wąskiej spe­cja­li­za­cji. Olej sil­ni­kowy już w tej chwili nazy­wany jest, naj­waż­niej­sza czę­ścią zamienną sil­nika. Praw­do­po­dob­nie docze­kamy się sytu­acji, w któ­rej do kon­kret­nego sil­nika będzie sto­so­wany tylko jeden olej sil­ni­kowy. Coraz więk­sze wysi­le­nie jed­no­stek, połą­czone z koniecz­no­ścią utrzy­ma­nia ich w peł­nej spraw­no­ści przez lata powo­duje, że wyma­ga­nia sta­wiane ole­jom sil­ni­ko­wym rosną w szyb­kim tempie.

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Komentarze

Zobacz artykuły związane z produktami Castrol