Blog motoryzacyjny

W dniach 26–29 czerwca odbył się 71 Rajd Pol­ski. Po raz trzeci był eli­mi­na­cją Raj­do­wych Mistrzostw Świata. Poprzed­nio imprezą tej rangi był w 1973 i 2009 roku. Pogoda i kibice dopi­sali, zabawa była przed­nia, więc czas na małe podsumowanie.

Rajd Polski 2014

Rajd Pol­ski na mazur­skich szu­trach to jest to, co kibice raj­dowi uwiel­biają. Oczy­wi­ście kie­rowcy też nie narze­kają na brak wrażeń.

Rajd Pol­ski jest dru­gim naj­star­szym raj­dem samo­cho­do­wym na świe­cie. Star­szy jest tylko Monte Carlo. Początki rajdu się­gają 1921 roku, kiedy to zawod­nicy rywa­li­zo­wali ze sobą na tra­sie z War­szawy do Bia­ło­wieży. Cztery lata póź­niej trasa liczyła 3798km. W dwu­dzie­sto­le­ciu mię­dzy­wo­jen­nym rajd odby­wał się nie­re­gu­lar­nie. Na prze­szko­dzie sta­nął wielki kry­zys, a w póź­niej­szym okre­sie oczy­wi­ście wybuch dru­giej wojny świa­to­wej. Pierw­szy raz po woj­nie rajd zor­ga­ni­zo­wano w 1947 roku, ale wła­dze komu­ni­styczne nie były entu­zja­stycz­nie nasta­wione do tego pomy­słu i kibice spor­tów moto­ro­wych musieli cze­kać na następną imprezę do roku 1954. W 1973 roku Rajd Pol­ski po raz pierw­szy był eli­mi­na­cją mistrzostw świata. Nie­stety, oka­zał się totalną klapą. Nie lepiej było w roku 2009. Jak mówi przy­sło­wie: Do trzech razy sztuka. 71 Rajd Pol­ski 2014 należy zali­czyć do uda­nych. W zasa­dzie wszystko poszło zgod­nie z pla­nem.

Rajd Polski 2014

Dobre przy­go­to­wa­nie trasy, speł­nie­nie wymo­gów bez­pie­czeń­stwa. 71 Rajd Pol­ski należy zali­czyć do uda­nych. Kiedy Mistrzo­stwa Świata wrócą do Polski?

Pierw­szy dzień to była tylko roz­grzewka. Trzy odcinki spe­cjalne. Na dru­gim Robert Kubica zali­cza dacha. Kibice szybko poma­gają i Robert jedzie dalej. Hołek i Soło­wow odpo­wied­nio na 16 i 17 miej­scu. Na pierw­szym miej­scu Ogier z prze­wagą pra­wie 3s. nad  kolegą z teamu Volks­wa­gen Motor­sport w bar­wach Castrol EDGE, Andre­asem Mikkelsenem.

Rajd Polski 2014 w Mikołajkach

Rajdy to trudna dys­cy­plina. Zarówno dla aut jak i dla kie­row­ców. Zmienne warunki atmos­fe­ryczne, kurz, piach i błoto. Mecha­nicy zespo­łów raj­do­wych też nie mają lek­kiego życia.

Drugi dzień to już walka od rana do nocy. Rywa­li­za­cja zaczęła się od odcinka Wie­liczki zlo­ka­li­zo­wa­nego w oko­li­cach Olecka. Kolejne odcinki odby­wały się na Litwie, gdzie po raz pierw­szy zawi­tały Raj­dowe Mistrzo­stwa Świata. Tu nie obyło się bez pro­ble­mów orga­ni­za­cyj­nych. W związku z bar­dzo dużą liczbą kibi­ców i znisz­czoną nawierzch­nią odcin­ków spe­cjal­nych orga­ni­za­to­rzy zmo­dy­fi­ko­wali trasę rajdu. Pierw­sza próba na Litwie była pechowa dla Soło­wowa. Na jed­nym z zakrę­tów auto zro­biło rolkę i przy oka­zji uszko­dze­niu uległ tylny dyfer. Załoga pró­bo­wała kon­ty­nu­ować jazdę, ale koniec koń­ców wyco­fała się z rajdu. 

Trzeci i czwarty odci­nek zostały odwo­łane ze względu na zbyt dużą liczbę kibi­ców na Osach i uszko­dze­nia nawierzchni spo­wo­do­wane wcze­śniej­szymi prze­jaz­dami i opa­dami desz­czu. Zawod­nicy wró­cili do Pol­ski i prze­je­chali po raz kolejny odci­nek Wie­liczki. Zacięta walka mie­dzy zawod­ni­kami VW Motor­sport toczyła się o sekundy. Robert Kubica zajął 7 miej­sce, a to dało mu 8 pozy­cję w gene­ralce. Dzień zakoń­czył się dru­gim prze­jaz­dem super­o­esu Miko­łajki Arena. Tak jak w czwar­tek, wygrał go Seba­stien Ogier i pro­wa­dził w raj­dzie jedy­nie o sekundę przed swoim kolegą Andre­asem Mikkelsenem.

Andreas Mik­kel­sen pozdra­wia pol­skich fanów.

Andreas Mik­kel­sen pozdra­wia pol­skich fanów.

Kibi­co­wa­nie na raj­dzie wymaga doświad­cze­nia i przy­go­to­wa­nia. Jeśli myślisz, że wystar­czą krót­kie spodenki i apa­rat to możesz prze­żyć roz­cza­ro­wa­nie. Na wielu odcin­kach możesz dosłow­nie gryźć piach.

Kibi­co­wa­nie na raj­dzie wymaga doświad­cze­nia i przy­go­to­wa­nia. Jeśli myślisz, że wystar­czą krót­kie spodenki i apa­rat to możesz prze­żyć roz­cza­ro­wa­nie. Na wielu odcin­kach możesz dosłow­nie gryźć piach.

Dzień trzeci, sobota to 10 oesów o łącz­nej dłu­go­ści 161km. Na pierw­szym odcinku walka pomię­dzy zawod­ni­kami ekipy Volks­wa­gena zakoń­czyła się róż­nicą 0,4 sek. Robert Kubica rok temu pod­czas testów na tym odcinku dacho­wał. Tym razem nic się nie stało i Polak utrzy­mał 8 pozy­cję. Odci­nek spe­cjalny nr.13 był pechowy dla Krzysz­tofa Hołow­czyca. Hołek zali­czył potrój­nego „dacha” i jego auto nie nada­wało się do dal­szej jazdy. Całe szczę­ście załoga o wła­snych siłach opu­ściła auto.

OS14 to naj­dłuż­sza próba. Tu doszło do wielu sytu­acji, które miały odzwier­cie­dle­nie w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej. Roze­rwane opony, uszko­dzone auta, zawod­nicy koń­czący udział w raj­dzie. Seba­stien Ogier jechał jed­nak bez­błęd­nie i powięk­szył swoją prze­wagę nad Ande­ra­sem Mik­kel­se­nem. Robert Kubica był szó­sty. To jed­nak nie był koniec rywa­li­za­cji tego dnia. Nie­stety, na odcinku Stare Juchy po trzech kilo­me­trach Kubica zakoń­czył jazdę. Prawe tylne koło po spo­tka­niu z kamie­niem odmó­wiło dal­szej współ­pracy i pozo­stało jedy­nie sko­rzy­stać z opcji Rally2 i kon­ty­nu­ować jazdę w nie­dzielę. Pod­czas dru­giego prze­jazdu, naj­dłuż­szego odcinka Goł­dap w aucie Mik­kel­sena doszło do awa­rii hamul­ców, przez co stra­cił on do Ogiera 40. To prak­tycz­nie prze­są­dziło o wyniku całego rajdu. Kolejny dzień zakoń­czył się oczy­wi­ście super­o­esem w Miko­łaj­kach, który oczy­wi­ście wygrał Seba­stien Ogier. Do końca rajdu pozo­stały tylko cztery odcinki specjalne. 

Zda­rzają się też miej­sca, w któ­rych można mniej aktyw­nie wypoczywać.

Zda­rzają się też miej­sca, w któ­rych można mniej aktyw­nie wypoczywać.

Dzień czwarty. Nie­dziela była dniem walki o trze­cie miej­sce. Zdo­był je Thierry Neu­ville jadący Hyun­da­iem i20 WRC. Ostatni odci­nek spe­cjalny Bara­nowo będący dodat­kowo punk­to­wa­nym Power Stage wygrał Seba­stien Ogier czym przy­pie­czę­to­wał swoje 21 zwy­cię­stwo w mistrzo­stwach świata. Wyprze­dził on Didiera Auriola, który zwy­cię­żał 20 razy. Jed­nak żeby zbli­żyć się do Seba­stiena Loeba trzeba wygrać jesz­cze 57 raj­dów. Nie będzie to łatwe zada­nie. Robert Kubica zakoń­czył rajd na 20 pozy­cji do czego przy­czy­niła się jesz­cze kara za spóź­nie­nie spo­wo­do­wane koniecz­no­ścią wymiany alter­na­tora w jego aucie.

A tak wygląda zado­wo­lony team Volks­wa­gen Motor­sport. No przy­naj­mniej jego część.

A tak wygląda zado­wo­lony team Volks­wa­gen Motor­sport. No przy­naj­mniej jego część.

Był to pierw­szy pol­ski rajd dla Polo R WRC, które spraw­dzały się dosko­nale. Trzeba przy­znać, że zespół Volks­wa­gena jest dosko­nale przy­go­to­wany do walki, a doświad­cze­nie zdo­by­wane na raj­dzie Dakar pro­cen­tuje nie­by­wale w WRC. Raj­dowa karu­zela roz­kręci się ponow­nie już 31 lipca w Fin­lan­dii na kolej­nym raj­dzie szutrowym.

Tak się ska­cze :D

Tak się ska­cze :D

 

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Komentarze

Zobacz artykuły związane z produktami Castrol