Blog motoryzacyjny

Najnowsze wpisy

Ciekawostki / 10/07/2015

Jak ważna jest baza olejowa? PAO czy HC?


Czym jest olej silnikowy? 80% to baza olejowa, a reszta to dodatki. Jak ją rozpoznać? Która lepsza? PAO czy HC?


Ciekawostki / 23/06/2015

Skąd nagar w silniku?


Najczęściej winą za zanieczyszczeni obarcza się olej silnikowy. Jest w tym ziarnko prawdy.


Porady / 30/03/2015

7 grzechów głównych posiadaczy aut


Jed­nym z goręt­szych tema­tów, jeśli cho­dzi o dys­ku­sje moto­ry­za­cyjne, jest temat awa­ryj­no­ści i jako­ści nowo­cze­snych aut. Naj­gło­śniej krzy­czą ci, któ­rzy uwa­żają, że obec­nie pro­du­ko­wane auta są jed­no­ra­zowe i nie są w sta­nie poko­nać dystansu więk­szego niż 100000km.


Ciekawostki / 08/03/2015

Ford i jego Ecoboost


Było piękne, sło­neczne popo­łu­dnie. Char­les Wake­field ode­brał wia­do­mość: Ford ma pro­blemy z ole­jami sil­ni­ko­wymi do modelu T.

Ciekawostki / 20/02/2015

Cofanie szafy


Wbrew pozo­rom nie cho­dzi o prze­sta­wia­nie mebli, ale o pro­ce­der sze­roko sto­so­wany w obro­cie uży­wa­nymi autami.


Ciekawostki / 02/02/2015

Przebieg straszny jak go malują?


Co tak naprawdę zużywa się w sil­niku? Po jakim prze­biegu należy zmie­nić rodzaj oleju? Co to zna­czy duży prze­bieg? Czy to nie są legendy?


Porady / 09/01/2015

Czy LPG niszczy silnik?


Wokół LPG naro­sło wiele nie­spra­wie­dli­wych opi­nii. Jedną z nich jest ta mówiąca o koniecz­no­ści sto­so­wa­nia spe­cjal­nego oleju. Chcę przed­sta­wić, jakie są cha­rak­te­ry­styczne warunki pracy sil­nika zasi­la­nego LPG i zwró­cić uwagę na moż­li­wość sto­so­wa­nia zwy­kłego oleju.


Porady / 26/12/2014

Wielka ucieczka!


Gdzie może wycie­kać olej silnikowy?

Porady / 21/11/2014

Start-stop. A co na to silnik?


Eko­lo­gia jawi się nam, użyt­kow­ni­kom aut, jako prze­kleń­stwo.


Porady / 14/11/2014

Nagar z majonezem?


Idzie zima, a co za tym idzie, nasze sil­niki będą dosta­wały w kość. Jak im pomóc?


Porady / 24/10/2014

A co Ty wiesz o turbo?


To, co jesz­cze kilka lat temu było domeną super aut, staje się codzien­no­ścią.


Porady / 10/10/2014

Czy każdy olej pasuje do Twojego silnika?


Dlaczego dobranie odpowiedniego oleju do silnika jest takie ważne?

Porady / 29/09/2014

Jaki olej lać do diesla?


Die­sle mimo, że w odwro­cie, mają cały czas oddane grono wiel­bi­cieli. Czy są lep­sze od sil­ni­ków ben­zy­no­wych?


Porady / 24/09/2014

Wstrząśnięty nie zmieszany


Czer­wona kon­tro­lka i włą­czony dźwięk ostrze­ga­jący o tym, że coś jest nie tak.


Porady / 19/09/2014

Co to jest lepkość oleju silnikowego?


W dys­ku­sjach o ole­jach, pro­wa­dzo­nych przez fanów moto­ry­za­cji poja­wia się wiele defi­ni­cji, twier­dzeń i nazw, które nie zawsze są uży­wane w odpo­wied­nim kon­tek­ście.


Porady / 03/08/2014

Po co wymieniać olej?


Zacznijmy od tego, po co nam olej w sil­niku?

Zobacz artykuły związane z produktami Castrol