Blog motoryzacyjny

Najnowsze wpisy

Porady / 03/09/2015

Czy stosowanie płukanek ma sens?


Silnik nierówno pracuje? Wlej płukankę. Nie rozwija pełnej mocy? Wlej płukankę. Czy płukanka czyni cuda?


Ciekawostki / 26/06/2015

Jaki przebieg zrobi nowoczesny silnik?


Jeszcze 30 lat temu z 3 litrów pojemności uzyskiwano ok. 120KM. Teraz taką samą moc dostarczają litrowe silniki.


Ciekawostki / 23/06/2015

Skąd nagar w silniku?


Najczęściej winą za zanieczyszczeni obarcza się olej silnikowy. Jest w tym ziarnko prawdy.


Porady / 30/03/2015

7 grzechów głównych posiadaczy aut


Jed­nym z goręt­szych tema­tów, jeśli cho­dzi o dys­ku­sje moto­ry­za­cyjne, jest temat awa­ryj­no­ści i jako­ści nowo­cze­snych aut. Naj­gło­śniej krzy­czą ci, któ­rzy uwa­żają, że obec­nie pro­du­ko­wane auta są jed­no­ra­zowe i nie są w sta­nie poko­nać dystansu więk­szego niż 100000km.

Ciekawostki / 08/03/2015

Ford i jego Ecoboost


Było piękne, sło­neczne popo­łu­dnie. Char­les Wake­field ode­brał wia­do­mość: Ford ma pro­blemy z ole­jami sil­ni­ko­wymi do modelu T.


Ciekawostki / 23/01/2015

Diesel czy benzyna?


Na począ­tek zagadka. Ile sztuk Volks­wa­gena Jetta sprze­da­nych zostało od 1979 roku, czyli od roz­po­czę­cia pro­duk­cji? Bli­sko 14 milio­nów sztuk. Nie jest to wynik na pozio­mie Golfa ( ponad 30mln), czy Pas­sata (ponad 22mln), ale musi­cie przy­znać, że i tak spore grono kie­row­ców zde­cy­do­wało się na zakup „małego” sedana. Sam zeszły rok to pra­wie milion sztuk. To pra­wie tyle, ile po pol­skich dro­gach jeź­dzi Volks­wa­ge­nów Golf.


Porady / 09/01/2015

Czy LPG niszczy silnik?


Wokół LPG naro­sło wiele nie­spra­wie­dli­wych opi­nii. Jedną z nich jest ta mówiąca o koniecz­no­ści sto­so­wa­nia spe­cjal­nego oleju. Chcę przed­sta­wić, jakie są cha­rak­te­ry­styczne warunki pracy sil­nika zasi­la­nego LPG i zwró­cić uwagę na moż­li­wość sto­so­wa­nia zwy­kłego oleju.


Porady / 26/12/2014

Wielka ucieczka!


Gdzie może wycie­kać olej silnikowy?

Porady / 04/12/2014

Jaki powinien być poziom oleju?


W nowo­cze­snych sil­ni­kach pil­no­wa­nie poziomu oleju jest nie­zwy­kle ważne. Down­si­zing powo­duje zwięk­szone obcią­że­nia przy mniej­szych sil­ni­kach. Każde kro­pla oleju jest bar­dzo ważna.


Porady / 21/11/2014

Start-stop. A co na to silnik?


Eko­lo­gia jawi się nam, użyt­kow­ni­kom aut, jako prze­kleń­stwo.


Porady / 14/11/2014

Nagar z majonezem?


Idzie zima, a co za tym idzie, nasze sil­niki będą dosta­wały w kość. Jak im pomóc?


Ciekawostki / 10/11/2014

Mały, ale wariat.


Down­si­zing spę­dza sen z powiek raso­wym petrolhead’om.

Porady / 24/10/2014

A co Ty wiesz o turbo?


To, co jesz­cze kilka lat temu było domeną super aut, staje się codzien­no­ścią.


Porady / 17/10/2014

Czy hamowanie silnikiem ma sens?


Hamo­wa­nie czym? No wła­śnie. Z tego co pamię­tam, to na kur­sie przed egza­mi­nem na prawo jazdy uczono mnie, żeby do skrzy­żo­wa­nia dojeż­dżać na biegu bez­po­śred­nim.


Porady / 10/10/2014

100 000, a może więcej?


Czy ktoś z was czuje nie­po­kój zwią­zany z prze­bie­giem rzędu 100 000 km?


Porady / 10/10/2014

Czy każdy olej pasuje do Twojego silnika?


Dlaczego dobranie odpowiedniego oleju do silnika jest takie ważne?

Porady / 02/09/2014

Co jest ważniejsze? Moc czy moment?


Czy waż­niej­szy jest moment czy moc.


Porady / 03/08/2014

Po co wymieniać olej?


Zacznijmy od tego, po co nam olej w sil­niku?


Porady / 16/07/2014

Dlaczego silnik bierze olej?


Sil­nik bie­rze olej? Zuży­cie oleju to temat spę­dza­jący sen z powiek wielu użyt­kow­ni­kom aut.


Zobacz artykuły związane z produktami Castrol