Blog motoryzacyjny

Najnowsze wpisy

Porady / 30/03/2015

7 grzechów głównych posiadaczy aut


Jed­nym z goręt­szych tema­tów, jeśli cho­dzi o dys­ku­sje moto­ry­za­cyjne, jest temat awa­ryj­no­ści i jako­ści nowo­cze­snych aut. Naj­gło­śniej krzy­czą ci, któ­rzy uwa­żają, że obec­nie pro­du­ko­wane auta są jed­no­ra­zowe i nie są w sta­nie poko­nać dystansu więk­szego niż 100000km.


Porady / 26/12/2014

Wielka ucieczka!


Gdzie może wycie­kać olej silnikowy?


Porady / 24/09/2014

Wstrząśnięty nie zmieszany


Czer­wona kon­tro­lka i włą­czony dźwięk ostrze­ga­jący o tym, że coś jest nie tak.


Ciekawostki / 06/04/2014

Cywilne i rajdowe układy hamulcowe


Który układ mecha­niczny w aucie jest według Was naj­waż­niej­szym, jeśli cho­dzi o moż­li­wość kon­tro­lo­wa­nej jazdy? Sil­nik? Prze­nie­sie­nie napędu? Zawie­sze­nie?

Zobacz artykuły związane z produktami Castrol