Blog motoryzacyjny

Najnowsze wpisy

Porady / 30/03/2015

7 grzechów głównych posiadaczy aut


Jed­nym z goręt­szych tema­tów, jeśli cho­dzi o dys­ku­sje moto­ry­za­cyjne, jest temat awa­ryj­no­ści i jako­ści nowo­cze­snych aut. Naj­gło­śniej krzy­czą ci, któ­rzy uwa­żają, że obec­nie pro­du­ko­wane auta są jed­no­ra­zowe i nie są w sta­nie poko­nać dystansu więk­szego niż 100000km.


Porady / 12/12/2014

Co zabija Twój silnik?


Oczy­wi­ście nic nie prze­kona zwo­len­ni­ków teo­rii spi­sko­wych. Ja mam swoją teo­rię.


Porady / 23/07/2014

Autostrada tylko spokojnie!


Wbrew ogól­nej opi­nii panu­ją­cej w naszym kraju, dróg przy­bywa i to nie mało.


Porady / 16/06/2014

Nie daj się zaskoczyć na drodze!


Wio­sną i latem wraz z pierw­szymi pro­mie­niami słońca w kie­row­ców wstę­puje nowe życie.

Zobacz artykuły związane z produktami Castrol